Insolvence

Naše advokátní kancelář nabízí vysoce kvalifikované právní poradenství a zastupování v oblasti insolvence. Zárukou vysoké kvality a odbornosti je skutečnost, že společníci naší advokátní kanceláře vykonávají aktivně funkci insolvenčních správců již více než deset let, čímž získali hodnotné zkušenosti.

Nabízíme právní služby jak dle platné právní úpravy ( insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.), tak dle původní právní úpravy (zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání).

Naše advokátní kancelář spolupracuje jak s řadou dalších erudovaných insolvenčních správců, tak s odbornými agenturami, které se zabývají např. odkupem pohledávek.

Činnost insolvenčního správce vykonáváme nejen v Brně, ale máme také zřízeny pobočky v Jihlavě, Ostravě, Pardubicích a Praze.

Díky naší partnerské advokátní kanceláři dokážeme řešit všechny formy úpadku také na Slovensku dle zákona č. 7/2005 Zz. o konkurze a reštrukturalizácii.

V rámci insolvenčního práva nabízíme především služby:

  • Kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení.
  • Zpracování přihlášek pohledávek.
  • Poradenství v případě řešení úpadku dlužníka formou reorganizace.
  • Vyjednávání s dlužníky či věřiteli.
  • Zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech.
  • Možnost vykonávat funkci insolvenčního správce v konkrétních insolvenčních řízeních.

Jsme členy Asociace insolvenčních správců a v rámci této aktivity se podílíme na zdokonalování legislativy na poli insolvenčního práva. Mgr. Šebesta je členem Rady expertů této asociace.

Věnujeme se rovněž publikační činnosti. Jsme pravidelnými odbornými konzultanty spolupracujícími s největším profesním periodikem – Konkursními novinami.

Máme rozsáhlé zkušenosti ve všech způsobech řešení úpadku, které současná právní úprava připouští, a to jak v případě řešení úpadku velkých korporací (konkurs a reorganizace), tak drobných podnikatelů (nepatrný konkurs či oddlužení fyzických osob).

Dlužníkům nabízíme kvalifikované služby v oblasti právního posouzení krizového stavu společnosti ve vztahu např. k trestní odpovědnosti statutárních orgánů a další problematice, která souvisí se stavem úpadku, resp. hrozícího úpadku. Odborně vyhodnotíme aktuální hospodářský stav dlužníka (právnické i fyzické osoby) a navrhneme vhodný způsob řešení dlužníkova úpadku se zohledněním všech koexistujících okolností daného případu.

Pro maximální efektivitu výkonu funkce disponuje naše advokátní kancelář stabilním administrativním zázemím. Úzce spolupracujeme s účetními a daňovými poradci či auditorskými kancelářemi, kteří se specializují na konkursní a insolvenční řízení. Ad hoc v jednotlivých případech spolupracujeme i s dalšími odborníky, zpravidla dle požadavku věřitelů v konkrétních insolvenčních řízeních.

Téměř všechna zpeněžení majetkové (konkursní) podstaty provádíme formou veřejných dražeb, čímž dosahujeme maximálně možných výtěžků. Preferujeme co největší uspokojení věřitelů v co nejkratší možné době, čímž zajišťujeme maximální efektivitu. Dlužníku samotnému tak garantujeme, že jeho majetek nebude rozprodán za cenu, která není adekvátní jeho tržní hodnotě.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ